Izdajanje dokumentov

Javni arhivi v skladu z arhivsko zakonodajo izdajajo overjene izpise, prepise in reprodukcije dokumentov v fizični in digitalni obliki, s katerimi potrjujejo istovetnost z izvirniki.

V sprejemnih pisarnah Zgodovinskega arhiva Ljubljana je mogoče za potrebe uradnih postopkov naročiti kopije izvirnih dokumentov.

Izdajamo kopije:

 • zaključnih spričeval, potrdil o opravljenih strokovnih in drugih izpitih, doseženi šolski izobrazbi ipd.,
 • dokumentov za urejanje premoženjskopravnih zadev (denacionalizacija, vojna škoda, dokumenti o nepremičninah ipd.),
 • drugih dokumentov, ki jih posamezniki ali ustanove potrebujejo pri svojem delu v skladu z zakonodajo.

Za pridobitev kopij dokumentov je treba izkazati pravni interes za uvedbo ali udeležbo v uradnih postopkih ter izpolniti ustrezen obrazec.

Vloga za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva (pravni interes)

Natančno izpolnjen obrazec oz. vlogo za uporabo arhivskega gradiva (pravni interes) lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov ustrezne enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana, lahko pa ga izpolnite v sprejemni pisarni v času uradnih ur.

Rok za rešitev vloge je 15 dni od dne, ko je vloga prispela na naslov arhiva.

Materialne in druge stroške, ki nastanejo pri uporabi arhivskega gradiva, krije uporabnik v skladu s cenikom storitev.

Za izdajo kopij gradbene dokumentacije navedite naslednje podatke:

 • naziv objekta,
 • ime investitorja objekta (v času gradnje),
 • leto izdaje gradbenega dovoljenja,
 • ime organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje,
 • polni naslov objekta,
 • katastrska občina, parcelna številka.

Za izdajo kopij šolske dokumentacije navedite naslednje podatke:

 • ime in priimek osebe, ki je obiskovala šolo, datum rojstva, priimek v času šolanja,
 • naziv šole,
 • smer oziroma program izobraževanja,
 • zaključno leto izobraževanja,
 • ime in priimek staršev,
 • naslov stalnega bivališča v času izobraževanja.

Za izdajo kopij pravosodne dokumentacije navedite naslednje podatke:

 • ime in priimek oseb(e) v kazenskih, pravdnih ali nepravdnih postopkih, na katere se zadeva nanaša,
 • naziv sodišča, tožilstva, pravobranilstva,
 • številka zadeve (sodne, tožilske, pravobranilske), ki vsebuje tudi letnico začetka postopka.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.