Čitalnica

Čitalnice Zgodovinskega arhiva Ljubljana so namenjene pregledovanju pripomočkov za uporabo ter naročanju in pregledovanju arhivskega gradiva. Uporaba arhivskega gradiva je dovoljena le v čitalnicah.

Čitalniški red

Naročanje gradiva

Uporabnik lahko naroči arhivsko gradivo osebno v čitalnici arhiva ali po klasični oziroma elektronski pošti.

Uporabnik pred prvo uporabo arhivskega gradiva izpolni matični list v fizični ali elektronski obliki.

Uporabnik v čitalnici izpolni Naročilnico za uporabo arhivskega gradiva, v kateri navede temo in namen raziskave ter  naroči gradivo, ki ga želi pregledati.

Naročilnica za uporabo arhivskega gradiva

Uporabnik dobi naročeno gradivo v dveh delovnih dneh, če je to shranjeno v depoju na sedežu arhiva oziroma enote, in v sedmih delovnih dneh, če je shranjeno v dislociranem arhivskem depoju.

Reproduciranje gradiva

Uporabniki lahko gradivo fotografirajo sami z digitalnim ali klasičnim fotoaparatom (brez bliskavice) oziroma s telefonom. V Enoti v Ljubljani lahko naročijo fotografiranje gradiva, ki ga zanje opravi fotografinja.

Gradivo lahko fotokopirajo in skeniranjo samo zaposleni v arhivu. Gradivo večjih formatov reproducirajo zunanji izvajalci, kar nujno podaljša čas do prejema reprodukcij.

Naročilnica reprodukcij arhivskega gradiva

Soglasje za digitalno fotografiranje arhivskega gradiva
Vsi načini reproduciranja se obračunajo v skladu s cenikom storitev.

Dostopnost gradiva

Arhivsko gradivo je načeloma dostopno v celoti, razen:

 • če veljajo zanj roki nedostopnosti v skladu s 65. členom arhivskega zakona (tajni podatki, davčne skrivnosti, občutljivi osebni podatki),
 • če je gradivo neurejeno ali je v strokovni obdelavi,
 • če je poškodovano, v slabem materialnem stanju ali če obstaja nevarnost, da bi se ob uporabi poškodovalo.

Način uporabe gradiva

Uporabnik lahko arhivsko gradivo uporablja v čitalnici tiste enote arhiva, ki to gradivo hrani.

Vse dostopno gradivo se daje v uporabo v izvirniku. To ne velja za mikrofilmano ali skenirano gradivo, ki ga je v čitalnici mogoče uporabljati le v reproducirani obliki.

V enem dnevu lahko uporabnik pregleda največ pet tehničnih enot arhivskega gradiva. Za tehnično enoto se šteje fascikel, škatla, knjiga, mapa, posamezna listina ali načrt. Naenkrat je dovoljeno uporabljati samo eno tehnično enoto. Ob uporabi reprodukcij arhivskega gradiva dobi uporabnik v enem dnevu tolikšno število mikrofilmskih kartic oz. kolutov mikrofilmskega traku, kot jih lahko pregleda.

V času uporabe arhivskega gradiva sme imeti uporabnik na delovni mizi le:

 • papir,
 • navadni svinčnik,
 • prenosni računalnik,
 • fotoaparat ali prenosni telefon.

Slika prenosnika, mobilnega telefona, svinčnika in bloka za pisanje

Osebno prtljago, oblačila in drugo je treba odložiti v prostor, ki je za to določen.

Uporabnik mora arhivsko gradivo pregledovati tako, da se ohrani njegova ureditev oziroma zaporedje spisov. Gradiva ne sme poškodovati, pisati po njem, ga uporabljati kot podlago za pisanje, ga prepogibati ali mečkati. Če krši ta določila, ga uslužbenec čitalnice opozori. Zaradi neupoštevanja opozoril mu lahko tudi prepove nadaljnjo uporabo arhivskega gradiva.

Za poškodovanje ali uničenje arhivskega gradiva nosi uporabnik vse finančne in kazenske posledice.

Citiranje gradiva, objava reprodukcij in obvezni izvod

Uporabnik arhivskega gradiva mora pravilno citirati gradivo, ki ga objavlja ali se sklicuje nanj.

Arhivske fonde ali zbirke kot celote citiramo s signaturo in polnim imenom fonda ali zbirke.
Primer: SI_ZAL_LJU/0085 Okrožno sodišče Ljubljana

Kadar citiramo arhivsko gradivo na nivojih, nižjih od fonda, uporabimo ustrezno signaturo in polni naslov popisne enote:
Primer: SI_ZAL_LJU/0085/001_00017 Seznam izvršenih cenitev nacionaliziranih podjetij

Če gradivo na nižjih nivojih še ni popisano po mednarodnih standardih in dogovorjenih pravilih v okviru SIRAneta, prav tako navedemo signaturo fonda ali zbirke, nato naslov popisne oziroma arhivske enote ter po potrebi številko tehnične enote.
Primera:
SI_ZAL_KOČ/0010 Okrajno sodišče Kočevje, Spisi Ks od 167 do 208/1946, t. e. 2, a. e. 15.
SI_ZAL_NME/0150 Srenja Toplice, Zapisniki sreskih sej, t. e. 1,  p. e. 2.

Pred objavo reprodukcij arhivskega gradiva morajo uporabniki od arhiva obvezno pridobiti pisno dovoljenje za objavo.

Vloga za objavo reprodukcij arhivskega gradiva

Uporabniki, ki so na podlagi arhivskega gradiva iz arhiva objavili publikacijo, so arhivu dolžni izročiti izvod te publikacije.

Izposoja gradiva

Arhivsko gradivo se le izjemoma izposoja v izvirniku, in sicer za razstave in podobno. Izposodi se lahko le s pogodbo. Uporabnik mora med izposojo zagotoviti ustrezno materialno varstvo arhivskega gradiva, skladno z določili arhivske uredbe. Na splošno pa morajo biti za izposojo za razstave izpolnjeni naslednji pogoji :

 • razstavljeno je lahko le dobro ohranjeno oziroma restavrirano gradivo, poškodovano gradivo je potrebno prej restavrirati;
 • pripravljeno mora biti pisno in fotografsko poročilo o stanju vsega izposojenega gradiva, pred izposojo in po njej;
 • gradivo mora biti nezgodno zavarovano za vse vrste nesreč;
 • zaradi varnosti je treba izdelati varnostne kopije izposojenega gradiva;
 • poskrbljeno mora biti za varnost gradiva med transportom in razstavljanjem;
 • gradivo mora v obe smeri spremljati strokovni delavec (arhivist ali konservator);
 • nameščanje gradiva in klimatske razmere na razstavi mora preverjati in nadzorovati strokovni delavec;
 • razstavne vitrine morajo biti funkcionalne, trpežne in varne;
 • klimatske razmere (temperaturo, relativno vlago, svetlobo) je treba ves čas strogo nadzorovati in beležiti;
 • vsi materiali, uporabljeni za vitrine, panoje, naslonila, pritrjevanje ipd., morajo biti kemijsko stabilni in ne smejo ogrožati razstavljenega gradiva;
 • kadar je razstavljeno vezano gradivo – knjige – morajo biti podpore (naslonila) prilagojene velikosti, obliki, teži in temu, ali je knjiga odprta ali zaprta.

Arhivsko gradivo mora biti pred izposojo varnostno digitalizirano ali mikrofilmano ter zavarovano pri zavarovalnici. Stroške krije izposojevalec.

Avtorske pravice

Uporabnik arhivskega gradiva mora sam z avtorjem oziroma njegovimi pravnimi nasledniki urediti razmerja v zvezi z uporabo arhivskega gradiva, če je še pod varstvom zakona, ki ureja varstvo avtorskih in sorodnih pravic.

 

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave