SI ZAL LJU/0488 Mesto Ljubljana, rokopisne knjige, Zapisniki mestnega sveta, stara serija (Cod. I)

Zapisniki mestnega sveta, ki jih hrani Enota v Ljubljani, so v knjižni obliki, vezani v rjavo usnje, s potiskano sprednjo in zadnjo stranjo. Celotna serija obsega kar 123 knjig različnih velikosti (formatov) in časovno zajema obdobje med letoma 1521 in 1786. Zaradi svoje številčnosti in bolj ko ne sklenjene vrste predstavljajo zapisniki neprecenljiv vir informacij, saj so v njih ohranjeni zapisi o upravljanju mesta Ljubljane, sodnih obravnavah in drugih pomembnih odločitvah vsakokratnih mestnih županov, sodnikov in mestnih svetnikov, ki so zaznamovale razvoj mesta. Poleg tega nam prinašajo tudi podatke o vsakdanjem življenju, nevarnostih, nesrečah, bolezni in drugih tegobah takratnih prebivalcev Ljubljane.

Več informacij

Knjiga Zapisnikov ljubljanskega mestnega sveta (1521–1526) velja zaenkrat za prvo v vrsti ohranjenih zapisnikov. Prvi zapis v knjigo je datiran v petek pred sv. Matejem (t. j. 20. september) 1521. Naslednji zapisi sledijo kronološkemu vrstnemu redu do zadnjega vpisa v petek, 24. julija 1526. Struktura zapisov v prvi knjigi še ni povsem jasno določena, vseeno pa lahko iz zapisov razberemo nekaj stalnih oziroma pogostih rubrik (datum mestne seje, ki se je skoraj praviloma odvijala v petek, hierarhični seznam udeležencev posamezne mestne seje (župan, sodnik, notranji svetniki, zunanji svetniki), seznam novo sprejetih meščanov, zapisi o obravnavani problematiki, sklepi obravnav). Prva knjiga je še brez abecednega imenskega kazala, prav tako med zapisi ne najdemo opisanega postopka izvolitve mestnega sodnika oziroma župana, kar je značilno za skoraj vse naslednje ohranjene zapisnike.

Prve knjige obsegajo po več let v eni knjigi, npr. knjiga 1 (1521–1526) ali knjiga 2 (1527–1530), pozneje pa vsaka knjiga predstavlja eno leto. Izjema je zadnja, ki sodi v reformno obdobje 1785/86. Do leta 1734 so med posameznimi zapisniki večje ali manjše vrzeli, ker se zapisniki iz takšnih ali drugačnih razlogov niso ohranili. Od tega leta dalje pa vse do leta 1783 je vrsta zapisnikov sklenjena, nato sledi že omenjeni iz obdobja 1785/86.

Zapisniki vsebujejo razprave in sklepe, sprejete na sejah mestnega sveta, ki je bil tedaj upravni in sodni organ. Sama vsebina zapisnikov je zelo raznolika in zadeva celotni mestni delokrog, ki ga lahko razdelimo na tri področja: organizacija mestnega aparata in uprava mestnega premoženja, mestni svet kot upravna oblast na mestnem teritoriju in mestni svet s svojo sodno funkcijo. Mestni svet je glede na zgornjo razdelitev obravnaval in sklepal o najrazličnejših zadevah, ki jih tudi lahko razdelimo v tri skupine:

  • volitve mestnih funkcionarjev, imenovanje mestnih uslužbencev, sprejemanje novih meščanov, sklepanje o mestnem premoženju, skupnih in drugih zemljiščih, hišah, …
  • obravnave in sklepi upravnega značaja, policijski predpisi v najširšem smislu, zdravstvene, obrtne (cehovske) in tržne zadeve (npr. določanje cen kruha, mesa, vina, …);
  • zapuščinske in varuške zadeve, prenosi lastnine (zemljišča, hiše), pravde, izvršbe, stečaji, kriminalne zadeve.Izjema je zadnji zapisnik za obdobje 1785/86, ki nosi naslov Politisches Raths-Protokoll in prinaša celo vrsto sprememb. V tem zapisniku ne bomo našli ničesar, kar bi bilo povezano s sodstvom, saj je mestu po jožefinskih upravnih reformah ostala le upravna funkcija, sodno je mesto z reformami izgubilo. Dotedanji mestni svet je bil odpravljen, magistrat pa so sestavljali le še župan in trije svetniki, ki jih je imenovala vlada.

Zapisniki mestnega sveta imajo v večini primerov tudi abecedno imensko kazalo, nastalo sočasno ali nekaj let kasneje, ki pa ni popolno.

Cod. I, knjiga 1 (1521–1526)
Cod. I, knjiga 2 (1527–1530)
Cod. I, knjiga 3 (1537)
Cod. I, knjiga 4 (1541)
Cod. I, knjiga 5 (1544–1545)
Cod. I, knjiga 6 (1547–1548)
Cod. I, knjiga 7 (1548–1549)
Cod. I, knjiga 8 (1551–1552)
Cod. I, knjiga 9 (1568–1569)
Cod. I, knjiga 10 (1570)
Cod. I, knjiga 11 (1571)
Cod. I, knjiga 12 (1575)
Cod. I, knjiga 13 (1587–1588)
Cod. I, knjiga 14 (1593)
Cod. I, knjiga 15 (1594)
Cod. I, knjiga 16 (1599)
Cod. I, knjiga 17 (1600)
Cod. I, knjiga 18 (1601–1602)
Cod. I, knjiga 19 (1605–1606)
Cod. I, knjiga 20 (1608)
Cod. I, knjiga 21 (1609)
Cod. I, knjiga 22 (1612)
Cod. I, knjiga 23 (1615)
Cod. I, knjiga 24 (1616)
Cod. I, knjiga 25 (1633–1635)
Cod. I, knjiga 26 (1636)
Cod. I, knjiga 27 (1651)
Cod. I, knjiga 28 (1653)
Cod. I, knjiga 29 (1658)
Cod. I, knjiga 30 (1659)
Cod. I, knjiga 31 (1660)
Cod. I, knjiga 32 (1662)
Cod. I, knjiga 33 (1663)
Cod. I, knjiga 34 (1665)
Cod. I, knjiga 35 (1666)
Cod. I, knjiga 36 (1667)
Cod. I, knjiga 37 (1668)
Cod. I, knjiga 38 (1669)
Cod. I, knjiga 39 (1670)
Cod. I, knjiga 40 (1671)
Cod. I, knjiga 41 (1672)
Cod. I, knjiga 42 (1673)
Cod. I, knjiga 43 (1674)
Cod. I, knjiga 44 (1675)
Cod. I, knjiga 45 (1677)
Cod. I, knjiga 46 (1682)

 

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave