Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana, 1945–1955

Objavljeni so digitalizirani zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana iz fonda Mestni ljudski odbor Ljubljana, predsedstvo (SI_ZAL_LJU/0465).

Uporabljene kratice in okrajšave:

AVNOJ – Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije, ČLO – četrtni ljudski odbor, ČNOO – četrtni narodnoosvobodilni odbor, IO – izvršni (izvršilni) odbor, KPJ – Komunistična partija Jugoslavije, KPS – Komunistična partija Slovenije, KUNI – Komisija za upravo narodne imovine, LRS – Ljudska republika Slovenija, MIO – mestni izvršni odbor, MLO – mestni ljudski odbor, MLOL – Mestni ljudski odbor Ljubljana, MNO – mestni narodni odbor, MNOO – mestni narodnoosvobodilni odbor, NOO – narodnoosvobodilni odbor, ObLO – občinski ljudski odbor, OF – Osvobodilna fronta, RLO – rajonski ljudski odbor, tov. – tovariš

Seje izvršnega odbora

1946
14. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
15. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
16. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
17. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
18. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
19. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
20. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
21. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
22. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
23. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
24. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
25. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
26. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
27. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
28. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
29. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
30. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
31. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
32. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
33. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
34. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
35. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
36. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
37. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
38. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
39. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
40. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
41. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
42. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
43. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
44. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
45. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
46. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
47. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana
Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 24.1.1946
Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 28.6.1946
Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 18.7.1946
Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 26.7.1946
Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 4.11.1946
Seja kontrolne komisije MLO Ljubljana 13.6.1946

Seje skupščin

1954
20. skupne seje mestnega zbora MLOL
21. skupne seje mestnega zbora MLOL
22. skupne seje mestnega zbora MLOL
23. skupne seje mestnega zbora MLOL
24. skupne seje mestnega zbora MLOL
25. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1)
25. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2)
26. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1)
26. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2)
27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1)
27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2)
27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (3)
27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (4)
27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (5)
27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (6)
28. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1)
28. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2)
29. skupne seje mestnega zbora MLOL
30. skupne seje mestnega zbora MLOL
31. skupne seje mestnega zbora MLOL
32. skupne seje mestnega zbora MLOL
33. skupne seje mestnega zbora MLOL
34. skupne seje mestnega zbora MLOL
35. skupne seje mestnega zbora MLOL
36. skupne seje mestnega zbora MLOL
37. skupne seje mestnega zbora MLOL
38. skupne seje mestnega zbora MLOL
39. skupne seje mestnega zbora MLOL
40. skupne seje mestnega zbora MLOL
41. skupne seje mestnega zbora MLOL
42. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1)
42. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2)
42. skupne seje mestnega zbora MLOL* (3)
43. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1)
43. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2)
44. skupne seje mestnega zbora MLOL
45. skupne seje mestnega zbora MLOL
46. skupne seje mestnega zbora MLOL
47. skupne seje mestnega zbora MLOL
48. skupne seje mestnega zbora MLOL
49. skupne seje mestnega zbora MLOL
50. skupne seje mestnega zbora MLOL
51. skupne seje mestnega zbora MLOL

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave